English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

Eco Inovacijos LT+ Spausdinti

Priemonės tikslas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau – MVĮ) diegtis technolologines ekoinovacijas, siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

 

Veikla:

technologinių ekoinovacijų diegimas ir skatinimas. Siekiant sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes, numatomos investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas t. y. investicijos į švaresnės gamybos inovacijas (jų įdiegimą), kuriose taikomi racionalių išteklių naudojimo ir taršos prevencijos metodai (pavyzdžiui, proceso modernizavimas (optimizavimas) tikslu sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius, beatliekinė gamyba, atliekų pakartotinis naudojimas ir (ar) perdirbimas, atliekamos šilumos panaudojimas (rekuperavimas, regeneravimas), srautų atskyrimas kt.).

 

 

Projekte diegiamos technologinės ekoinovacijos, skirtos arba technologinių procesų, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai (proceso modernizavimas, įrangos pakeitimas, technologijos pakeitimas) diegimui, ir (arba) produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos (žaliavų pakeitimas, gaminio pakeitimas, atliekų antrinis panaudojimas, produktų gamyba iš atliekų), gamybai. Projekte turi būti numatyta įdiegti bent vieną technologinį procesą su tikslu mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius ir arba projekte turi būti numatyta gaminti bent vieną produktą, kurį gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos.

 

Technologiniai procesai, kuriuos įdiegus mažėja neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) tausojami gamtos ištekliai:

1. Proceso modernizavimas (optimizavimas) siekiant sumažinti neigiamą poveikį aplinkai ir (ar) tausoti gamtos išteklius.

2. Įrangos pakeitimas: esamos gamybos įrangos modifikavimas, kurį atlikus bus  pagerintas proceso efektyvumas bei sumažinta tarša.

3. Technologijos pakeitimai: technologijos, apdorojimo procesų pakeitimas ir (ar) šių pasiūlymų sintezė siekiant, kad gamybos procesų metu sumažėtų tarša bei gamtinių resursų sąnaudos.

 

Produktų, kuriuos gaminant taupomi gamtiniai ištekliai ir (ar) žaliavos, gamyba susijusi su:

1. Žaliavų pakeitimu: esamų žaliavų ir arba papildomų medžiagų pakeitimu mažiau kenksmingomis arba naudojimu tokių papildomų medžiagų, kurių poveikis procesui yra ilgesnis, t. y. suvartojama mažiau medžiagų.

2. Gaminio pakeitimu: gaminio savybių modifikavimu siekiant sumažinti gaminio poveikį aplinkai jo viso būvio gyvavimo ciklo metu.

3. Atliekų antrinis panaudojimu: gamybinių atliekų panaudojimu gamybiniuose procesuose arba kitiems naudingiems tikslams.

4. Produktų gamyba iš atliekų: naujojo produkto gamyba iš atliekų

 

Tinkamos išlaidos:

 

Įranga.

·         investicijos į materialųjį turtą (įrenginius, technologijas), kurį įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, skatinama pramoninė simbiozė ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, ir kt. turtą, reikalingą tiesioginėms projekto veiklos vykdyti: baldų, kompiuterinės technikos, reikalingos standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos

·         investicijos kitų įmonių atliekų perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui, t. y. papildomos investicinės išlaidos, būtinos investicijai į geresnę ir veiksmingesnę atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo veiklą, palyginti su įprasta tokio paties pajėgumo pakartotinio naudojimo ir perdirbimo veikla, kuri būtų vykdoma be pagalbos

·         tinkamos finansuoti išlaidos apima išlaidas kitų įmonių atliekų perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui reikalingas įrenginiams ir technologijoms bei kt. turtui, reikalingam tiesioginėms projekto veikloms vykdyti: baldų, kompiuterinės technikos, reikalingos standartinės programinės rinkoje esančios įrangos įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) išlaidos.

Darbo užmokestis.

– numatytos darbuotojų, dirbsiančių su technologinėmis ekoinovacijomis, darbo užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl pradine investicija sukurtų darbo vietų, apskaičiuotų per dvejus metus.

(Nurodytos išlaidos bus finansuojamos tik iki projekto finansavimo pabaigos ir turi tenkinti šias sąlygas:

·dėl investicinio projekto padidėja grynasis atitinkamos įmonės darbuotojų skaičius, palyginti su vidutiniu darbuotojų skaičiumi per ankstesnius 12 mėnesių, tai reiškia, kad iš darbo vietų, sukurtų per tą laikotarpį, skaičiaus atimamos visos prarastos darbo vietos;

·kiekviena darbo vieta užimama per vienus metus nuo darbų pabaigos;

·kiekviena investuojant sukurta darbo vieta atitinkamoje vietovėje išlaikoma ne trumpiau kaip trejus metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos)

 

Trukmė: 36 mėn.

Pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Paramos dydis + intensyvumas:

Iki 900 000 EUR.

Intensyvumas: 45 proc. (maža įmonė);

70 proc. jeigu numatoma diegtis technologines ekoinovacijas, susijusias su kitų įmonių atliekų perdirbimu ir pakartotiniu naudojimu.

Privalomi reikalavimai:

1.      MVĮ turi veikti ne trumpiau kaip vienerius metus ir vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus turi būti ne mažesnės kaip 145 000 €;

2.      MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 procentų sudaro pačios MVĮ pagamintos produkcijos pardavimai;

3.      Reikia turėti savo nuosavą turtą, kur bus statomi įrengimai.

 

 

 

Kviečiame pasidomėti dėl galimybės: Kristina Kovaitė. 868621812, esprojektai@projekona.lt
© Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net