English По русски Į titulinį Paieška El.paštas Svetainės struktūra
PASLAUGOS
ES projektų administravimas, valdymas, paraiškos
Mokymai
     Vidiniai mokymai
     Atviri seminarai verslui 2015 m. sezonui
     Atviri seminarai viešajam sektoriui 2015 m. sezonui
     Asmeninės / Individualios Konsultacijos - Seminarai
NLP
Naujienos
NLP Asociacija
TOASTMASTERS' CLUB VILNIUS
Naujienos
Programa ir vaidmenys


REGISTRACIJA NAUJIENOMS


Toastmasteriu klubas
NLP
  • UAB "Projekona"
  • Ulonų g.5, Vilnius
  • Tel. +370 686 21812 
  • El.paštas: info@projekona.lt
  • Įm. kodas: 123785365
  • PVM mok. kodas:
  • LT 100002602311
  • Atsiskaitomoji sąskaita:
  • LT464010042402213575
  • AB DnB NORD bankas

 

 

ARCHYVAS Spausdinti
Projektas "Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje"
2014-11-27
 

Įgyvendinant  projektą „Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje“ siekiama skatinti socialinį dialogą bei stiprinti socialinių partnerių gebėjimus ir bendradarbiavimą. Vykdomi darbdavių ir darbuotojų organizacijų mokymai apie darbuotojų teises ir pareigas, lygių galimybių įgyvendinimą, darbo tarybų bei darbo saugos ir sveikatos komitetų steigimą, darbo saugą. Tokie mokymai – vienas iš būdų sustiprinti bendradarbiavimą tarp darbdavių ir darbuotojų atstovų, efektyvinti bendrų sprendimų priėmimą sprendžiant kolektyvius darbo santykių klausimus, puoselėti gebėjimą suderinti interesus.

Taip pat projekto metu organizuojami apskritieji stalai darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų ir kolektyvinių sutarčių klausimais. Jais siekiama organizuotai suburti partnerius į kolektyvinių sutarčių derybų procesą, diskusijas, bendradarbiavimo principų planavimo bei sutarimo dėl sutarčių sąlygų paiešką. Apskritųjų stalu metu partneriai aptaria saugos ir sveiktos komitetų steigimo klausimus.

Socialinis dialogas yra svarbus siekiant apsaugoti ir stiprinti darbuotojų teises, puoselėjant bendradarbiavimo kultūrą. Valstybių, kuriose socialinis dialogas yra giliai įleidęs šaknis, patirtis rodo, kad darbdaviai spręsdami problemas kartu su darbuotojų atstovais pasiekia geresnių rezultatų. Lietuvoje dar tik kuriamos socialinio dialogo tradicijos, todėl šiuo projektu siekiama rodyti pavyzdį kitoms SVV įmonėms, kurios dar abejoja dėl socialinio dialogo naudingumo įmonių konkurencingumo didinimui.

Kolektyvinės sutartys yra neatsiejama socialinio dialogo dalis. Įmonės kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Įmonės kolektyvinė sutartis sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose.  Įmonėje sudaryta kolektyvinė sutartis taikoma visiems tos įmonės darbuotojams. Įmonės kolektyvinės sutarties šalys yra įmonės darbuotojų kolektyvas ir darbdavys, kuriems, sudarant šią sutartį, atstovauja įmonėje veikianti profesinė sąjunga ir įmonės vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai. Sudarant kolektyvinę sutartį, kiekviena šalis siekia įsiklausyti į kitos šalies argumentus, siekiama suderinti interesus, kurti bendradarbiavimo kultūrą. Abi sutarties šalys geranoriškai siekia, kad sutartis būtų veiksminga ir efektyvi, nukreipta darbo proceso tobulinimui ir kolektyvo darbo santykių gerinimui, vengia nesąžiningos darbo praktikos. Kolektyvinės sutarties tikslas yra: sudaryti sąlygas darniai ir efektyviai įmonės, organizacijos veiklai, garantuoti įvairių kategorijų darbuotojams darbo, darbo užmokesčio, darbuotojų saugos ir sveikatos, kvalifikacijos bei kitų darbo sąlygų aukštesnį lygį, kaip numatyta LR įstatymų, užtikrinti geresnes darbo ir socialines garantijas.

Siekiant sudaryti kolektyvinę sutartį įmonėje, pirmiausia yra paritetiniais pagrindais sudaroma komisiją kolektyvinės sutarties projektui rengti. Komisijos sudėtis nurodoma šalių susitarimo protokole, kurio pasirašymo data laikoma kolektyvinių derybų pradžia. Pradėdamos derybas šalys aptaria, kokią jos pateiks informaciją, jos pateikimo terminus, įmonės kolektyvinės sutarties projekto rengimo tvarką bei jo parengimo terminus. Jei atsiranda nesutarimų šiais klausimais, surašomas nesutarimų protokolas, kuriame nurodomos šalių siūlomos priemonės, būtinos nesutarimų priežastims pašalinti, ir nustatomas derybų atnaujinimo terminas. Šalių suderintas įmonės kolektyvinės sutarties projektas pateikiamas darbuotojų susirinkimui (konferencijai). Jei šis nepritaria pateiktam projektui, tai nusprendžia arba pradėti derybas iš naujo, arba inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą. Kolektyvinis darbo ginčas taip pat gali būti pradėtas, jeigu nepavyksta pašalinti nesutarimų, nustatytų šio straipsnio 3 dalyje. Jeigu darbuotojų susirinkimas (konferencija) įmonės kolektyvinės sutarties projektui pritaria, sutartį pasirašo darbdavio ir darbuotojų atstovai. Darbuotojų susirinkimo teisėtumą reglamentuoja LR Darbo kodeksas.

********************************************************************************

Plačiau apie projektą: projektas „Socialinio dialogo stiprinimas SVV įmonėse Vilniaus apskrityje“ yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas įgyvendinamas pagal Europos socialinio  fondo 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę „Socialinio dialogo skatinimas“.

Projekto įgyvendinimo pradžia 2014 m. vasario 1 d. pabaiga – 2015 m. gegužės 31 d.

Projekto vykdytojas: UAB „Lerotėja“

Projekto tikslas – gerinti darbdavių, darbuotojų bei juos atstovaujančių organizacijų bendradarbiavimo ir socialinės partnerystės gebėjimus.

Projekto uždaviniai:

1. Pagerinti gebėjimus socialinio dialogo stiprinimo srityje

2. Inicijuoti DSS steigimą ir kolektyvinių sutarčių pasirašymą

 © Projekona 2007 Sprendimas: www.balt.net